Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

Kanalizace a ČOV

V místních částech Smidary, Červeněves a Chotělice je vybudovaná nová splašková kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod ve Smidarech.

Podle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. , o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno že " V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem. "

Z tohoto ustanovení pak vyplývá povinnost vlastníka nemovitosti odvádět odpadní vody z pozemku nebo stavby z kanalizační přípojky do kanalizace - § 18 odst. 1 citovaného zákona, potažmo zajistit jejich odvádění prostřednictvím smlouvy o odvádění odpadních vod s obcí, která kanalizaci a kanalizační přípojky vybudovala a má povolení k provozování kanalizace. Pokud tak vlastník nemovitostí neučiní, je v § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů stanoveno, že " Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona23. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
 

V § 116 zákona o vodách jsou uvedeny přestupky,kterých se dopustí fyzická osoba, jde konkrétně o odst. 1 písm. b), kdy fyzická osoba  nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami nebo podle odst. 1 písm. k) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, za čož jí může být uložena pokuta až do výše 100.000,-- Kč.

Smlouva o odvádění odpadních vod 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení 

STOČNÉ NA ROK 2024

Stočné 2024 

 

 

logo

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

Smlouva č. DS2017/05031

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci stavby s názvem "Kanalizace a ČOV Smidary". Projekt je přesně definován v žádosti příjemce o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje ze dne 30.3.2017 a v související dokumentaci projektu vedené poskytovatelem pod spisovou značkou č. KUKHK-12409/ZP/2017. Dotace je poskytována dle Pravidel pro poskytování a čerpání finanční podpory  z dotačního programu Královéhradeckého kraje "Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod" schválených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 6.2.2017, č.ZK/3/132/2017 a zveřejněných na www.kr-kralovehradecky.cz v sekci dotačních krajských dotačních programů - životní prostředí a zemědělství.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce