Obec Smidary
ObecSmidary
Mapa webu

GDPR

Informace ke zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Obec Smidary

Nám. Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary

zastoupená Bc. Janou Draštíkovou, starostkou obce Smidary

kontaktní adresa:  Dům s pečovatelskou službou, Loučná Hora 69503 53, Smidary

 • dále jen správce údajů, zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).
 • Subjektem údajů se rozumí zájemci o poskytování pečovatelské služby, klienti pečovatelské služby, opatrovníci a další zastupující osoby těchto zájemců a klientů, dále příbuzní a blízké osoby zájemců a klientů. Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, zejména o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech a příjemcích osobních údajů.
 • Osobními údaji se rozumí jakýkoliv druh informací, který je možné přímo či nepřímo spojit s určitou fyzickou osobou. Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou správcem údajů považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Osobní a citlivé úaje jsou zpracovány zaměstnanci pečovatelské služby v listinné i elektronické formě a zpracovány pouze v nezbytném rozsahu, po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.

Osobní údaje zpracováváme v případě, že:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce údajů vztahuje
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro konkrétní účel
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce údajů či třetí strany
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů

Práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, tzn. právo subjektu údajů zjistit, jaké informace jsou či nejsou o něm zpracovány; právo nahlédnout do těchto údajů a získat bezplatně jednu kopii zpracovaných osobních údajů; právo znát účel zpracování, zabezpečení a formu uložení osobních dat včetně přístupu k těmto datům; kdo a v rámci jaké agendy bude data zpracovávat; plánovanou dobu, po kterou budou osobní data uložena; znát skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů, jsou –li údaje nepřesné;
 • právo na výmaz či právo na omezení zpracování, např. jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, kdy má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají od správce osobních údajů a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále má právo předat tyto údaje jinému správci či právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné;
 • právo vznést námitku, v případě že se subjekt údajů domnívá, že zpracovatel údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem;

Správce údajů vždy bez zbytečného odkladu, max. ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má také právo obrátit se svým podnětem na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů , Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz)

Informace ke zpracovnání osobních údajů - celé znění

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Části obce