Navigace

Obsah

Informace ke zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů:

Obec Smidary

Nám. Prof. Babáka 106, 503 53 Smidary

zastoupený Danou Draštíkovou, starostkou obce Smidary

IČ: 00269549

tel.: 495 496 134

email: podatelna@smidary.cz  , web:  www.smidary.cz/dps-lhora/ ,

kontaktní adresa:  Dům s pečovatelskou službou, Loučná Hora 69503 53, Smidary

 

dále jen správce údajů, zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).

Subjektem údajů se rozumí zájemci o poskytování pečovatelské služby, klienti pečovatelské služby, opatrovníci a další zastupující osoby těchto zájemců a klientů, dále příbuzní a blízké osoby zájemců a klientů. Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů, zejména o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech a příjemcích osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí jakýkoliv druh informací, který je možné přímo či nepřímo spojit s určitou fyzickou osobou. Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou správcem údajů považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní a citlivé údaje jsou zpracovány zaměstnanci pečovatelské služby v listinné i elektronické formě a zpracovány pouze v nezbytném rozsahu, po dobu nezbytně nutnou v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.

Osobní údaje zpracováváme v případě, že:

 

Práva subjektu údajů:

Správce údajů vždy bez zbytečného odkladu, max. ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti, informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má také právo obrátit se svým podnětem na dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů , Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz)

 

Informace ke zpracovnání osobních údajů - celé znění